II Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej Listopadowa Duma 2021 [ZGŁOSZENIA]

Do 14 listopada można wysyłać zgłoszenia uczestników do II Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej Listopadowa Duma 2021. Jury wyłoni 24 finalistów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w koncercie finałowym w dniu 27 listopada 2021 roku.

Organizatorem Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej Listopadowa Duma 2021 jest Fundacja Życie z siedzibą w Łodzi. Celem Przeglądu jest prezentacja dorobku polskiego i światowego dziedzictwa kultury muzycznej na terenie województwa łódzkiego; pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, szczególnie w zakresie twórczości muzycznej o charakterze patriotycznym; zwiększanie świadomości młodzieży na temat okoliczności, przebiegu i znaczenia wydarzeń historycznych, jakie miały miejsce w związku z powstaniami śląskimi; wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim; popularyzacji pieśni i piosenek patriotycznych.

W tegorocznej edycji chcemy zachęcić do sięgnięcia pamięcią do wydarzeń sprzed dokładnie 100 lat na Śląsku. Wielką dumą dla Polaków jest zwycięstwo w III Powstaniu Śląskim i warto, aby do tego powracać pamięcią i wspólnie świętować. III Powstanie Śląskie wybuchło w wyniku nastrojów niezadowolenia z przeprowadzonego plebiscytu prowadzącego do przyłączenia Górnego Śląska do Niemiec. Powstanie rozpoczęło się 2 maja 1921 r. i trwało cztery dni. Było to jedne z pięciu zbrojnych buntów w historii Polski, które zostało zakończone zwycięstwem Polaków.

Warunki uczestnictwa:
1) W Przeglądzie mogą brać udział uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego.
2) W Przeglądzie mogą brać udział soliści oraz zespoły, w tym chóry, w składzie liczącym do 20 osób.
3) Dopuszcza się, aby dyrygentem chóru była osoba nie będąca uczniem (nauczyciel, inna osoba dorosła).
4) Soliści oraz zespoły mogą występować z akompaniamentem lub a capella.
5) Dopuszcza się, aby akompaniatorem była jedna osoba nie będąca uczniem (nauczyciel, inna osoba dorosła).
6) Utwory muszą być wykonywane w języku polskim.
7) Dopuszczalne są wszystkie style muzyczne.

Zgłoszenie udziału w Przeglądzie następuje poprzez przesłanie Organizatorowi formularza zgłoszenia w formie maila na adres roman.strembicki@fundacjazycie.org wraz z załącznikami, oświadczeniami i nagraniem audio lub audio-video.

Termin zgłaszania uczestników upływa 14 listopada 2021 r.

E-mail zgłoszeniowy powinien zawierać:
1) Imię i nazwisko uczestnika ( w przypadku grupy osób dane dyrygenta z ewentualną nazwą zespołu)
2) Liczbę członków zespołu
3) Datę urodzenia
4) Adres zamieszkania z kodem pocztowym
5) Numer telefonu
6) Adres e-mail do kontaktu
7) Dane kontaktowe opiekuna osób nieletnich

Nagranie audio lub audio-video powinno zawierać trzy utwory o charakterze patriotycznym we własnym wykonaniu. Co najmniej jeden utwór musi być śląską pieśnią powstańczą (np. „Zachodzi czerwone słoneczko”, „Do bytomskich strzelców wojska zaciągają”, „Od Bytomia bita droga”, „Znam ja jeden śląski zamek”, „Kajze mi się podzioł mój synecek miły”, “Idą powstańcy znów na bój” itp. Szersza propozycja zawarta w załączniku nr z listą tytułów).

Dwa pozostałe utwory mają jedynie mieścić się w kategorii pieśń lub piosenka patriotyczna. Przesłanie nagrania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego wprowadzanie do pamięci komputera Organizatora na czas prowadzenia eliminacji. Po zakończeniu eliminacji nagrania nie będą archiwizowane. Nagrania powinny być przesłane w tym samym mailu poprzez umieszczenie pliku na wirtualnym dysku lub umieszczenie linku do nagrania, bądź przesłane operatorem pocztowym na nośniku elektronicznym (CD, pendrive). W przypadku korzystania z usług operatora pocztowego decyduje data wpływu materiałów do Organizatora.

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoni 24 finalistów (I etap), w tym 8 finalistów w kategorii „soliści młodsi”, 8 finalistów w kategorii „soliści starsi” oraz 8 finalistów w kategorii „zespoły”.

Finaliści zostaną zaproszeni do udziału w koncercie finałowym w dniu 27.11.2021r. Podczas koncertu jury wyłoni laureatów I, II oraz III miejsca w kategorii „soliści młodsi” do lat 15, „soliści starsi” od 16 lat i „zespoły” (II etap).

Przewidziane nagrody:
1) Laureaci Przeglądu otrzymają cenne nagrody rzeczowe.
2) Finaliści Przeglądu otrzymają upominki okolicznościowe.

Każdy uczestnik i opiekun otrzyma dyplom – potwierdzenie wzięcia udziału w Przeglądzie.Dodatkowych informacji w imieniu Organizatora udziela Roman Strembicki:

  • roman.strembicki@fundacjazycie.org
  • +48 607 337 937