8 listopada 2020

Regulamin Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej Listopadowa Duma 2020

 1. Organizatorem Przeglądu pieśni i piosenki patriotycznej Listopadowa Duma 2020 jest Fundacja Życie z siedzibą w Łodzi, ul. Jaracza 18 lok. 18, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453710, reprezentowana przez Michał Owczarskiego, Prezesa Zarządu. Wydarzenie realizowane jest w ramach zadania „Listopadowa Duma 2020. Przegląd pieśni i piosenki patriotycznej”, współfinansowanego ze środków Województwa Łódzkiego.
 2. Celem Przeglądu jest prezentacja dorobku polskiego i światowego dziedzictwa kultury muzycznej na terenie województwa łódzkiego; pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, szczególnie w zakresie twórczości muzycznej o charakterze patriotycznym; zwiększanie świadomości młodzieży na temat okoliczności, przebiegu i znaczenia Bitwy Warszawskiej 1920 roku w jej setną rocznicę oraz innych wydarzeń historycznych, jakie miały miejsce w związku z odradzającą się państwowością Polski po roku 1918; wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim; popularyzacji pieśni i piosenek patriotycznych.
 3. Warunki uczestnictwa:
  1) W Przeglądzie mogą brać udział uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego.
  2) W Przeglądzie mogą brać udział soliści oraz zespoły, w tym chóry, w składzie liczącym do 8 osób.
  3) Dopuszcza się, aby dyrygentem chóru była osoba niebędąca uczniem (nauczyciel, inna osoba dorosła).
  4) Soliści oraz zespoły mogą występować z akompaniamentem lub a’capella.
  5) Dopuszcza się, aby akompaniatorem była jedna osoba niebędąca uczniem (nauczyciel, inna osoba dorosła).
  6) Utwory muszą być wykonywane w języku polskim.
  7) Dopuszczalne są wszystkie style muzyczne.
 4. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie następuje poprzez przesłanie Organizatorowi formularza zgłoszenia wraz z załącznikami oraz nagrania audio lub audio-video. Termin zgłaszania uczestników upływa w środę 25 listopada 2020 r.
 5. Nagranie audio lub audio-video powinno zawierać trzy utwory o charakterze patriotycznym we własnym wykonaniu. Co najmniej jeden utwór musi być związany tematycznie Bitwą Warszawską lub szerzej z wojną polsko-bolszewicką lub pochodzić z lat 1919-1921. Dwa pozostałe utwory mają jedynie mieścić się w kategorii „pieśń lub piosenka patriotyczna”. Wybór utworów należy krótko uzasadnić w kontekście obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Przesłanie nagrania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego wprowadzanie do pamięci komputera Organizatora w celu i na czas prowadzenia eliminacji. Po zakończeniu eliminacji nagrania nie będą archiwizowane.
 6. Zgłoszenia udziału mogą być składane za pomocą formularza dostępnego online na stronie www.lisopadowaduma.pl lub za pomocą formularza pobranego ze strony www.listopadowaduma.pl wydrukowanego i przesłanego za pomocą operatora pocztowego. Nagrania mogą być przesłane w postaci elektronicznej poprzez umieszczenie pliku na dysku udostępnionym przez Organizatora, poprzez umieszczenie linku do nagrania w formularzu online lub na nośniku elektronicznym (CD, pendrive) za pomocą operatora pocztowego. W przypadku korzystania z usług operatora pocztowego decyduje data wpływu materiałów do Organizatora.
 7. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoni 16 finalistów (I etap), w tym 8 finalistów w kategorii „soliści” oraz 8 finalistów w kategorii „zespoły”. Finaliści zostaną zaproszeni do udziału w koncercie finałowym. Wyniki eliminacji zostaną podane do wiadomości na stronie www.listopadowaduma.pl najpóźniej do dnia 26 listopada 2020 do godz. 12.00 r. Z finalistami Organizator będzie się kontaktował również indywidualnie, telefonicznie lub mailowo.
 8. Jury będzie oceniać wg następujących kryteriów: dobór repertuaru zgodny z tematyką Przeglądu, interpretacja utworu, muzykalność, technika wykonania,
  poprawność emisyjna i dykcja, czystość intonacyjna, ogólne wrażenie artystyczne. Skład jury będzie podany do wiadomości na stronie www.listopadowaduma.pl
 9. Koncert finałowy odbędzie się w piątek 27 listopada 2020 r. ONLINE. Podczas koncertu jury wyłoni laureatów I, II oraz III miejsca w kategorii „soliści” i „zespoły” (II etap). Przewidywany czas trwania: od godz. 13.00 do godz. 18.00.
 10. Udział w koncercie finałowym:
  1) Finaliści wykonają wybrane dwa utwory z trzech zgłoszonych w eliminacjach, w tym utwór związany tematycznie Bitwą Warszawską lub szerzej z wojną polsko-bolszewicką lub pochodzący z lat 1919-1921.
  2) Finaliści zapewniają sobie akompaniament we własnym zakresie, zgodnie z postanowieniami pkt. 3 ppkt. 4 i 5 niniejszego Regulaminu. Dopuszcza się możliwość korzystania z nagrania ścieżki dźwiękowej (podkład).
  3) Nie dopuszcza się możliwości stosowania playbacku lub półplaybacku.
 11. Przewidziane nagrody:
  1) Laureaci Przeglądu otrzymają cenne nagrody rzeczowe.
  2) Finaliści Przeglądu otrzymają upominki okolicznościowe.
 12. Każdy uczestnik i opiekun otrzyma potwierdzenie wzięcia udziału w Przeglądzie.
 13. Laureaci Przeglądu zostaną zaproszeni do udziału w Koncercie Laureatów LISTOPADOWA DUMA 2020 który odbędzie się w dwóch częściach ONLINE: pierwsza część w sobotę 28.11.2020 w godz. 19.00 – 21.00 i druga część w niedzielę 29.11.2020 w godz. 19.00 – 21.00
 14. Pełnoletni wykonawcy, biorący udział w Przeglądzie, zobowiązani są do złożenia oświadczenia – załącznik nr 1. Za wykonawcę pełnoletniego uważana jest osoba, która skończyła 18 lat najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Przeglądzie. W związku z udziałem w Przeglądzie wykonawców niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub opiekunowie – załącznik nr 2.
 15. Dodatkowych informacji w imieniu Organizatora udziela Roman Strembicki: mail roman.strembicki@fundacjazycie.org tel. +48 607 337 937