8 listopada 2020

Regulamin Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej Listopadowa Duma 2021

Regulamin Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej Listopadowa Duma 2021

 1. Organizatorem Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej Listopadowa Duma 2021 jest Fundacja Życie z siedzibą w Łodzi, ul. Jaracza 18 lok. 18, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453710, reprezentowana przez Michał Owczarskiego, Prezesa Zarządu. Wydarzenie realizowane jest w ramach zadania „Listopadowa Duma 2021. II Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej”.
 2. Celem Przeglądu jest prezentacja dorobku polskiego i światowego dziedzictwa kultury muzycznej na terenie województwa łódzkiego; pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, szczególnie w zakresie twórczości muzycznej o charakterze patriotycznym; zwiększanie świadomości młodzieży na temat okoliczności, przebiegu i znaczenia wydarzeń historycznych, jakie miały miejsce w związku z powstaniami śląskimi; wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim; popularyzacji pieśni i piosenek patriotycznych.
 3. Warunki uczestnictwa:
  1) W Przeglądzie mogą brać udział uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego.
  2) W Przeglądzie mogą brać udział soliści oraz zespoły, w tym chóry, w składzie liczącym do 20 osób.
  3) Dopuszcza się, aby dyrygentem chóru była osoba nie będąca uczniem (nauczyciel, inna osoba dorosła).
  4) Soliści oraz zespoły mogą występować z akompaniamentem lub a capella.
  5) Dopuszcza się, aby akompaniatorem była jedna osoba nie będąca uczniem (nauczyciel, inna osoba dorosła).
  6) Utwory muszą być wykonywane w języku polskim.
  7) Dopuszczalne są wszystkie style muzyczne.
 4. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie następuje poprzez przesłanie Organizatorowi formularza zgłoszenia w formie maila wraz z załącznikami i oświadczeniami (formularze dostępne do pobrania na www.lisopadowaduma.pl ) i nagraniem audio lub audio-video. Termin zgłaszania uczestników upływa w piątek 31.10.2021 r. E-mail zgłoszeniowy powinien zawierać:
  1) Imię i nazwisko uczestnika ( w przypadku grupy osób dane dyrygenta z ewentualną nazwą zespołu)
  2) Liczbę członków zespołu
  3) Datę urodzenia
  4) Adres zamieszkania z kodem pocztowym
  5) Numer telefonu
  6) Adres e-mail do kontaktu
  7) Dane kontaktowe opiekuna osób nieletnich
 5. Nagranie audio lub audio-video powinno zawierać trzy utwory o charakterze patriotycznym we własnym wykonaniu. Co najmniej jeden utwór musi być śląską pieśnią powstańczą (np. „Zachodzi czerwone słoneczko”, „Do bytomskich strzelców wojska zaciągają”, „Od Bytomia bita droga”, „Znam ja jeden śląski zamek”, „Kajze mi się podzioł mój synecek miły”, “Idą powstańcy znów na bój” itp. Szersza propozycja zawarta w załączniku nr z listą tytułów).
 6. Dwa pozostałe utwory mają jedynie mieścić się w kategorii pieśń lub piosenka patriotyczna. Przesłanie nagrania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego wprowadzanie do pamięci komputera Organizatora na czas prowadzenia eliminacji. Po zakończeniu eliminacji nagrania nie będą archiwizowane.
 7. Zgłoszenia udziału powinny być składane za pomocą maila – wzór dostępny na stronie www.lisopadowaduma.pl na adres: roman.strembicki@fundacjazycie.org. Nagrania powinny być przesłane w tym samym mailu poprzez umieszczenie pliku na wirtualnym dysku lub umieszczenie linku do nagrania, bądź przesłane operatorem pocztowym na nośniku elektronicznym (CD, pendrive). W przypadku korzystania z usług operatora pocztowego decyduje data wpływu materiałów do Organizatora.
 8. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoni 24 finalistów (I etap), w tym 8 finalistów w kategorii „soliści młodsi”, 8 finalistów w kategorii „soliści starsi” oraz 8 finalistów w kategorii „zespoły”. Finaliści zostaną zaproszeni do udziału w koncercie finałowym w dniu 27.11.2021r. Wyniki eliminacji zostaną podane do wiadomości na stronie www.listopadowaduma.pl najpóźniej do dnia 10 listopada 2021 roku do godz. 18.00. Z finalistami Organizator będzie się kontaktował również indywidualnie, telefonicznie lub mailowo.
 9. Jury będzie oceniać wg następujących kryteriów: dobór repertuaru zgodny z tematyką Przeglądu, interpretacja utworu, muzykalność, technika wykonania, poprawność emisyjna i dykcja, czystość intonacyjna, ogólne wrażenie artystyczne. Skład jury będzie podany do wiadomości na stronie www.listopadowaduma.pl
 10. Koncert finałowy odbędzie się w niedzielę 27 listopada 2021 roku. Podczas koncertu jury wyłoni laureatów I, II oraz III miejsca w kategorii „soliści młodsi” do lat 15, „soliści starsi” od 16 lat i „zespoły” (II etap).
 11. Udział w koncercie finałowym:
  1) Finaliści wykonają wybrane dwa utwory z trzech zgłoszonych w eliminacjach, w tym jeden utwór związany tematycznie z powstaniami śląskimi.
  2) Finaliści zapewniają sobie akompaniament we własnym zakresie, zgodnie z postanowieniami pkt. 3 pkt. 4 i 5 niniejszego Regulaminu. Dopuszcza się możliwość korzystania z nagrania ścieżki dźwiękowej (podkład).
  3) Nie dopuszcza się możliwości stosowania playbacku lub pół-playbacku.
 12. Przewidziane nagrody:
  1) Laureaci Przeglądu otrzymają cenne nagrody rzeczowe.
  2) Finaliści Przeglądu otrzymają upominki okolicznościowe.
 13. Każdy uczestnik i opiekun otrzyma dyplom – potwierdzenie wzięcia udziału w Przeglądzie.
 14. Pełnoletni wykonawcy, biorący udział w Przeglądzie, zobowiązani są do złożenia oświadczenia – załącznik nr 1. Za wykonawcę pełnoletniego uważana jest osoba, która skończyła 18 lat najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Przeglądzie.
  W związku z udziałem w Przeglądzie wykonawców niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub opiekunowie – załącznik nr 2.
 15. Dodatkowych informacji w imieniu Organizatora udziela Roman Strembicki: mail roman.strembicki@fundacjazycie.org tel. +48 607 337 937